Projektovou a inženýrskou činnost

v oblasti výstavby a provozování zařízení pro nakládání s odpady, např.
  • skládky odpadů vč. řešení vodního a plynového hospodářství
  • kompostárny a anaerobní bioreaktory
  • odplyňovací systémy skládek vč. prognóz tvorby plynu, průzkumných prací a projektů technologických zařízení na zhodnocení bioplynu
  • zařízení pro sběr a svoz odpadů (sběrné dvory, překladiště, logistická centra aj.)
  • třídící a dotřiďovací linky
  • další zařízení na zneškodnění či zhodnocení odpadů (biodegradace, solidifikace, recyklace aj.)
  • projekty a provozování monitorovacích systémů

plort
úvoz
seko